Algemeen nummer

09 216 33 11

Patiëntenrechten

Patiënt:

Patiëntenrechten

Sinds 22 augustus 2002 bestaat er een wet die de rechten van de patiënt op een eenvoudige en overzichtelijke manier vastlegt.
Door de rechten van de patiënt duidelijk te omschrijven en samen te brengen in één enkele wet, weet iedereen beter waaraan zich te houden, wat uiteindelijk tot een betere relatie tussen patiënt en zorgverstrekker zal leiden.
De patiëntenrechtenwet stelt dat elk ziekenhuis een ombudsdienst moet voorzien, waarvoor de voorwaarden werden vastgelegd in het KB van 8 juli 2003. Als patiënt heb je het recht om klacht in te dienen wanneer je meent dat je rechten geschonden zijn.

De zorgverlener biedt je kwalitatieve zorg.
Als patiënt krijg je de best mogelijke zorgen. De medische kennis en beschikbare technologie worden ingezet om je te behandelen volgens jouw behoeften. Dat gebeurt altijd respectvol. De zorgverlener houdt rekening met je recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging mogen daarbij geen rol spelen.
Een goede dialoog draagt bij tot een goede samenwerking tussen patiënt en zorgverlener. Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede.

Als patiënt kies je vrij je zorgverlener.
Je bent vrij in de keuze van je zorgverlener. En je kan je op elk moment richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om je als patiënt te weigeren. Behalve in geval van nood: dan is hij verplicht om hulp te verlenen. Onderbreekt hij je behandeling, dan moet hij wel zorgen dat een collega je behandeling kan voortzetten.
Dat je vrij je zorgverlener kan kiezen, is de eerste stap naar een duurzame zorgrelatie.

De zorgverlener geeft je duidelijke informatie.
De zorgverlener moet je alle info meedelen, zodat je je gezondheidstoestand kan begrijpen. Hij geeft je daarbij een beeld van de mogelijke evolutie. Je krijgt advies over wat je best doet en laat. Dit gebeurt in duidelijke taal, zodat je alles begrijpt. Je kan zelf een familielid of vriend aanstellen die je kan bijstaan als vertrouwenspersoon.
Duidelijke informatie komt de samenwerking tussen jou en je zorgverlener ten goede. Je volgt immers zelf vanop de eerste rij je gezondheid op en je signaleert je evoluties aan de zorgverlener. Zo kan hij op basis van zijn kennis en expertise bijsturen.

Je geeft toestemming voor een behandeling.
Je zorgverlener heeft je toestemming nodig om je behandeling op te starten. Hij moet je goed op tijd informeren, zodat je in alle vrijheid en goed geïnformeerd beslissingen kan nemen. De info die hij je geeft moet duidelijk en volledig zijn. Bij een spoedgeval mag je zorgverlener de behandeling wel meteen starten, als jouw wil onmogelijk te achterhalen is.
Duidelijkheid en minder misverstanden: dat is het resultaat van tijdige informatie over een behandeling en van je toestemming om de behandeling op te starten. Een goede samenwerking veronderstelt voorafgaande afspraken. Die afspraken gaan ook over het financiële aspect van de behandeling.

Je hebt toegang tot het patiëntendossier.
Je zorgverlener houdt voor jou een dossier bij. Dat dossier bewaart hij op een veilige plaats. Je kan je zorgverlener vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een wetenschappelijk artikel over je ziekte). Verander je van zorgverlener? Dan vraag je gewoon dat het patiëntendossier wordt overgedragen. Je mag het dossier ook altijd inkijken en er een afschrift van vragen.
Als patiënt mag je weten wat er over jou wordt geschreven in het patiëntendossier. Openheid en transparantie versterken het vertrouwen in een relatie.

De zorgverlener respecteert je privacy.
Tijdens je behandeling mogen enkel ­die personen aanwezig zijn, die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met je gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld.
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt benadrukt de vertrouwensband tussen jou en je zorgverlener.

Je kan terecht bij de ombudsdienst.
Zijn er vragen of heerst er een ontevredenheidsgevoel? Vind je dat een van je patiëntenrechten niet gerespecteerd wordt? Dan kan je contact opnemen met de bevoegde ombudsdienst. De ombudsdienst luistert naar je verhaal en geeft informatie. Wanneer je een geschil met je zorgverlener zelf niet kan oplossen, kan de ombudsdienst bemiddelen.
Dialoog is een waardevolle manier om een oplossing te vinden, en dat staat ook zo in de wet op de patiëntenrechten. De ombudsdienst geeft informatie, bevordert de dialoog en bemiddelt.

Downloads