Algemeen nummer

09 216 33 11

Privacyverklaring

Cookiebeleid

De website www.guislain.be gebruikt cookies om je sufervaring te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine databestanden die een website op je computer, tablet of smartphone zet, wanneer je de site bezoekt. Een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft. Hij kan dus geen andere informatie op je computer lezen.

Waarom cookies gebruiken?  

Door cookies te gebruiken, kunnen we het surfgedrag van websitebezoekers in kaart brengen en de persoonlijke instellingen van gebruikers bewaren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de website goed blijft werken.

Welke cookies gebruikt www.guislain.be?

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat je naar behoren kan surfen door de site. Om gegevens te verzamelen over het surfgedrag van bezoekers gebruiken we Google Analytics.

 

Privacyverklaring 

We hechten groot belang aan je privacy en springen veilig om met je persoonsgegevens. Zoals de Europese GDPR-wetgeving ons voorschrijft, willen we je informeren over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke maatregelen we nemen om ze te beschermen.

Verantwoordelijken

De vzw Organisatie Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens. Je kan met vragen over je privacy terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de vzw via DPO@broedersvanliefde.be. Het ziekenhuis heeft ook een eigen DPO aangeduid. Die kan je bereiken via dpo@guislain.broedersvanliefde.be.

Verwerkingen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens om de vraag te behandelen die je op ons contactformulier hebt ingegeven. Wij verwerken de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (in het bijzonder voornaam en naam);
 • contactgegevens (in het bijzonder telefoonnummers, adresgegevens, e-mailadres);

Ontvangers

 • We geven geen persoonlijke informatie door aan derden.

Bewaartermijn

We zullen jouw gegevens niet langer verwerken dan nodig om jouw vraag te behandelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

We gebruiken geen algoritmes om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) je gegevens.

Rechten inzake privacy

Je kan je altijd op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van jou we verwerken en wie er toegang toe heeft, waarom we die persoonsgegevens nodig hebben of gebruiken en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag de gegevens die wij over jou hebben inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: als je fouten in je gegevens vindt, mag je vragen om die aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen;
 • recht op gegevenswissing: je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor ons, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: als je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om die verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: als je bepaalde gegevens wil overdragen, zullen we dat (in de mate van het mogelijke) mogelijk maken;
 • recht van bezwaar: ben je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, dan kan je je daartegen verzetten;
 • recht om toestemming in te trekken: ook als je voor bepaalde verwerkingen je toestemming gegeven hebt, kan je die te allen tijde weer intrekken.

 

Als je meer uitleg wil of als je gebruik wil maken van een van deze rechten kan je de DPO van het ziekenhuis (dpo@guislain.broedersvanliefde.be) of van de vzw (DPO@broedersvanliefde.be) contacteren. Bij eventuele disputen of twijfel, kan je ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens (de vroegere privacycommissie). Meer info vind je op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Bescherming van patiëntgegevens

Patiënt:

Bescherming van patiëntgegevens

Bescherming van patiëntgegevens

Het P.C. Dr. Guislain hecht een groot belang aan de privacy van patiënten en wil veilig omgaan met persoonsgegevens. In overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) wil het ziekenhuis patiënten informeren over hoe persoonsgegevens verwerkt worden en welke maatregelen het ziekenhuis neemt om ze te beschermen.

1. Verantwoordelijke

De vzw Organisatie Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle patiëntgegevens.
In het ziekenhuis is er een lokale DPO (= ‘data protection officer’ of functionaris voor gegevensbescherming) aangeduid, die je kan contacteren via dpo@guislain.broedersvanliefde.be.
De lokale DPO mevr. An Theunis en de directie van het ziekenhuis kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de centrale DPO van de vzw: Steven Verdonck (DPO@broedersvanliefde.be).

2. Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Het ziekenhuis verwerkt patiëntgegevens met volgende doelen:

• patiëntenzorg (behandeling, medicatie, doorverwijzing, …)
• nazorg
• informatie inwinnen en geven vóór een eventuele opname
• patiëntveiligheid
• patiëntenadministratie en -facturatie
• onderzoek
• kwaliteit van de zorg behouden of verhogen
• klachtenbehandeling
• logistiek beheer

2.2 Verwerkte patiëntgegevens

Om die doelen te bereiken, worden volgende gegevens verwerkt:

• identificatiegegevens (bv. voornaam en naam, pasfoto, rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats)
• persoonlijke kenmerken (bv. geslacht, nationaliteit)
• contactgegevens (bv. telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mailadres)
• contactgegevens van doorverwijzers
• gezondheidsgegevens
• gegevens over de behandeling en de zorg (bv. medicatie, therapieën)
• sociale gegevens (bv. contactgegevens van de partner, gezinssamenstelling)
• financiële en administratieve gegevens (bv. bankrekeningnummer)
• levensbeschouwing of religie, als die wordt meegedeeld
• voedingsgewoonten, als die meegedeeld worden
• in specifieke gevallen van zorg kan de verwerking van andere gegevens noodzakelijk zijn (bv. camerabeelden) of door de wet opgelegd zijn (gerechtelijke gegevens bv. bij gedwongen opname)

2.3 Interne personen

Onderstaande interne personen hebben toegang tot de gegevens van de patiënt:

• medische en hulpverlenende medewerkers (artsen, apothekers, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, …) en eventueel hun secretariaatsmedewerkers
• het administratief personeel
• het keukenpersoneel om de juiste maaltijden te kunnen bezorgen (bv. dieetmaaltijden)

2.4 Externe personen of organisaties

Onderstaande externe personen of organisaties hebben toegang tot de gegevens van de patiënt:

• artsen die hebben doorverwezen of naar wie de patiënt wordt doorverwezen
• het betrokken ziekenfonds
• de betrokken verzekeringsmaatschappij, als de patiënt daarvoor toestemming geeft
• het RIZIV
• de wasserij als de patiënt daar een beroep op wil doen
• In sommige gevallen moet het ziekenhuis ook bepaalde gegevens doorgeven aan een overheidsinstantie die daar een mandaat voor heeft. Zo bestaat er bijvoorbeeld een meldplicht voor sommige infectieziekten (tuberculose, mazelen, malaria, …). Bij een opname in een gerechtelijke context moet het ziekenhuis bepaalde gegevens doorgeven aan gerechtelijke instanties.

2.5 Bewaartermijnen

Medische gegevens van patiënten worden 30 jaar bewaard, dat is de wettelijk verplichte termijn.
Ook voor andere gegevens houdt het ziekenhuis zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Als de bewaartermijn verstreken is, kunnen de gegevens worden verwijderd. De patiënt kan zelf vragen om bepaalde gegevens te verwijderen, tenzij de wet dat niet toelaat.

3. De rechten van patiënt inzake privacy uitoefenen

De patiënt kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: de patiënt mag vragen welke gegevens er van hem verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom het ziekenhuis die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.
 • recht op inzage: de patiënt mag steeds de gegevens die het ziekenhuis heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie.
 • recht op verbetering: als de patiënt fouten vindt in zijn gegevens, mag hij vragen om ze aan te passen. De patiënt kan ook aanvullingen toevoegen aan zijn gegevens.
 • recht op gegevenswissing: de patiënt kan vragen dat gegevens die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor het ziekenhuis, permanent en volledig verwijderd worden; in sommige gevallen (bv. bij medische gegevens) verbiedt de wet dat gegevens gewist worden.
 • recht op beperking van de verwerking: als de patiënt bezwaar heeft (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan hij vragen om die verwerking te stoppen.
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: als de patiënt bepaalde gegevens wil overdragen naar bijvoorbeeld een ander ziekenhuis, dan maakt het ziekenhuis dat mogelijk.
 • recht van bezwaar: als de patiënt niet akkoord gaat met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van hem worden verwerkt, dan kan de patiënt zich daartegen verzetten.
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer het ziekenhuis algoritmes zou gebruiken om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) de gegevens van de patiënt, dan kan de patiënt zich daartegen verzetten; op dit moment gebruikt het ziekenhuis geen geautomatiseerde besluitvorming.
 • recht om zijn toestemming in te trekken: als de patiënt z’n toestemming heeft gegeven voor bepaalde verwerkingen, dan kan hij die te allen tijde weer intrekken.

°
Patiënten die meer uitleg willen over hoe ze een van deze rechten kunnen inroepen, kunnen zich richten tot de directie of tot de hoofdarts als het om medische gegevens gaat.
Bij eventuele disputen of twijfel, kan de patiënt contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Meer info via www.privacycommission.be.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten