Algemeen nummer

09 216 33 11

Accreditatie

Algemene info:

Accreditatie

Binnen het P.C. Dr. Guislain willen we kwaliteitsvolle zorg bieden aan patiënten en hun naasten. Het continu evalueren en verbeteren van onze werking is hier onlosmakelijk mee verbonden.

De voorbije periode werd al sterk ingezet op het ontwikkelen van dergelijke “lerende cultuur”, waarbij procedures, processen, enz., systematisch worden geëvalueerd om waar nodig te resulteren in verbeteracties. Zo worden op alle afdelingen interne audits uitgevoerd, waarbij zowel centrumbrede als afdelingsspecifieke processen, procedures en doelstellingen systematisch worden getoetst. De auditrapporten signaleren knel- of verbeterpunten, en inspireren afdelingen om hiertoe verbeteracties te ondernemen. Daarnaast zetten we in op het faciliteren/beschikbaar maken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens zodat medewerkers zich in hun dagelijkse handelen en besluitvorming steeds meer kunnen laten ondersteunen door objectieve informatie.

Deze interne, maar ook externe, evoluties van de voorbije jaren sterkten ons in de idee om in 2017 een NIAZ-Qmentum accreditatietraject aan te vatten voor de cluster psychiatrische problematiek en verstandelijke beperking, nl. afdelingen Fioretti en De Steiger, en de mobiele partners (outreach De Steiger – de Meander). Het inzetten op het borgen en verbeteren van onze kwaliteit gaat hand in hand met de uitbouw van de circuitvorming tussen de afdelingen en de mobiele partners. Na dit deeltraject zal het accreditatietraject ook centrumbreed worden opgestart.

NIAZ-Qmentum International is een internationaal accreditatieprogramma dat is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek en ervaringen op het terrein van accreditatie in de gezondheidszorg. Het kwaliteitskader, en de instrumenten die worden geboden om onze zorg aan dit kader af te toetsen, sturen onze organisatie verder in de richting van uitstekende, veilige en kwaliteitsvolle zorg. De afdelingen doorlopen binnen het traject een cyclus van zelfevaluaties, interne audits, en verbeteracties. Na een externe audit van deze (onafhankelijke) organisatie wordt vervolgens – indien veilige en kwaliteitsvolle zorg wordt aangeboden – een kwaliteitslabel toegekend dat voor enkele jaren geldig is.

Het uitgangspunt hierbij is dat medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie betrokken zijn bij het tot stand brengen van kwaliteitsverbetering – m.a.w. “kwaliteit is ieders zorg”!

Meer informatie is te vinden op de website van het NIAZ.