Algemeen nummer

09 216 33 11

Verklaring ZH/visie

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het centrum onderschrijft de Missie van de Broeders van Liefde, die oproept om op een deskundige en zorgzame manier om te gaan met psychisch zieke mensen. Dit vertaalt zich in de hiernavolgende visie voor het P.C. Dr. Guislain.

Visie

Zorgzaam en deskundig

Zorgzaam, deskundig, toegewijd en betrokken. Zo zetten wij ons in om een optimaal behandeling- en begeleidingsklimaat te realiseren waarbinnen mogelijkheden tot ontplooiing gecreëerd worden voor mensen die psychisch ziek zijn.

Wij hebben daarbij bewust aandacht voor mensen bij wie het ziek zijn een langdurig en complex verloop kent.

Onze gedrevenheid om met elkaar deze opdracht te realiseren vertrekt vanuit de christelijke visie op mens en maatschappij. Deze visie zet ons ertoe aan om in elke mens, hoe ziek deze ook mag zijn, een naaste te herkennen.

Toelichting

Zorgzaam, deskundig, toegewijd en betrokken

Als medewerker van het P.C. Dr. Guislain willen we niet enkel herkenbaar zijn in ‘wat’ we doen maar ook in ‘hoe’ we dit – doen.
Deskundigheid is voor ons diepgaander dan het louter realiseren van een ‘evidence based’ verwachting. Het omvat een geheel van waarden, kennis, inzichten, ervaringen alsook concrete attitudes en vaardigheden die samen de cultuur van het centrum uitmaken: “zorgzaam en deskundig”. Deze cultuur willen we zowel vertaald zien binnen ons denken als binnen ons handelen.

Concreet betekent dit o.a. dat we kiezen voor een patiëntgerichte en veilige zorg door middel van:

 • het creëren van een patiënt veiligheidscultuur
 • een cultuur van betrokkenheid;
 • participatief leiderschap;
 • interdisciplinaire samenwerking in teams;
 • optimale samenwerkingsverbanden;
 • een innoverend vormingsbeleid;
 • emancipatorisch personeelsbeleid;
 • een optimale materiële omkadering.

Aandacht voor mensen bij wie het ziek zijn een langdurig en complex verloop kent

Het doorbreken van repetitieve en hardnekkige ziektescenario’s laat zich niet dwingen door een puur rationele en technische planmatigheid. Het vraagt een professioneel engagement dat erop gericht is om bij mensen met een chronische problematiek altijd opnieuw mogelijkheden van ontmoeting te scheppen, ook wanneer deze mogelijkheid pathologisch is en/of bewegingloos lijkt. Binnen een dergelijk concept wordt van elke hulpverlener verwacht dat hij ‘zorgzaam en deskundig’ aanwezig blijft in de leefwereld van de patiënt.

Concreet betekent dit o.a. dat we investeren in:

 • een deskundige uitbouw voor specifieke doelgroepen zoals bv.kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap en psychiatrische problemen;
 • de uitwerking van een psychosecircuit met als rode draad een specifieke opvang die zich doorheen het gehele opnameproces voltrekt; deze opvang onderscheidt zich door kwaliteit van aanwezigheid, de tolerantie voor het symptoom en het samen op zoek gaan naar nieuwe uitwegen;
 • het doelgericht creëren van diversiteit en van elkaar te onderscheiden plaatsen waarbinnen de patiënt ongedwongen kan bewegen en halt houden om beelden, voorwerpen en woorden uit te wisselen;
 • het tegengaan van sociale vervreemding, ondermeer door integratie van principes uit de institutionele psychotherapie;
 • onderzoek en het doelgericht aftasten van beleidsalternatieven voor mensen die lijden onder een langdurige problematiek;
  de vorming van zorgcircuits en netwerken.

In elke mens, hoe ziek deze ook mag zijn, een naaste herkennen.

Met het woordje ‘naaste’ verwijzen we expliciet naar de evangelische waarde om in iedere mens, hoe ziek deze ook is, een medemens te herkennen. Naaste verwijst eveneens en nadrukkelijk naar de spiritualiteit van kanunnik Petrus Jozef Triest, die op een heel specifieke manier deze waarde binnen zijn leven wist te integreren en die ons oproept om ook bij de meest kwetsbare patiënt aanwezig te zijn.
Doorheen het beeld van de naaste worden wij opgeroepen om respect en waardering op te brengen voor datgene wat méér is in de mens.

Concreet betekent dit o.a. dat we binnen ons centrum bewust aandacht besteden aan:

 • het transcendente of datgene wat meer is en tegelijkertijd mysterie blijft;
 • de spiritualiteit van Petrus Jozef Triest en de Missie van de Broeders van Liefde;
 • verdieping en integratie van zowel medische, therapeutische als evangelische waarden;
 • pastorale zorg;
 • de sociale dimensie van het bestaan;
 • ethisch overleg.

Dit houdt in dat we van onze medewerkers verwachten dat ze:

mensen op een waardige manier nabij zijn door een diepgaand respect te tonen voor éénieders verscheidenheid en problematiek;
méér zijn dan louter therapeut, dokter, verpleegkundige, directielid, administratief- of logistiekmedewerker maar ook behartiger van allen die als patiënt hulp, oriëntatie en houvast zoeken.