Voor de doelgroep kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen is er binnen het P.C. Dr. Guislain het volgende aanbod:

  • De opname- en behandelafdeling: FIORETTI
  • Nauwe samenwerking met RADAR, netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen

.

Afdeling FIORETTI

De afdeling Fioretti is een opname- en behandelafdeling die zich specialiseert in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische aandoeningen. De afdeling biedt deze kinderen en jongeren een veilige en positieve omgeving waarin zij op hun eigen tempo en met vallen en opstaan kunnen groeien in hun vaardigheden en hun emotioneel, sociaal en gedragsmatig functioneren. Fioretti wil een plek zijn waar aan de specifieke kwetsbaarheid gewerkt kan worden om zo de banden met de oorspronkelijke context te herstellen en een functioneren hierin opnieuw mogelijk te maken. Mits medewerking van de ouders en een behandelaanbod dat rekening houdt met ieder kind binnen zijn context is elke opname bij ons van tijdelijke aard.

‘Fioretti’ is het Italiaanse woord voor ‘bloemetjes’. Met deze naam wil Fioretti de eigenheid, de verscheidenheid maar ook de schoonheid van elk individu benadrukken. Fioretti wil een deskundig en hartelijk diagnostisch en therapeutisch aanbod bieden aan haar doelgroep. Hiertoe baseert de afdeling zich op het model van emotionele ontwikkeling van A. Došen en het sociaal competentiemodel van H. Spanjaard.

=> Voor de algemene visietekst van Fioretti:  klik hier.

Fioretti vervult duidelijk een maatschappelijk relevante positie binnen het Vlaamse zorglandschap. Dit blijkt ook uit de wachtlijsten, de aantrekkingskracht van competente medewerkers die specifiek voor deze afdeling kiezen, de vraag tot uitwisseling met andere voorzieningen en de nauwe samenwerking met andere sectoren. De recente inspectie in Fioretti rond vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) en de inzage in het werk binnen Fioretti m.b.t. tot dit thema getuigen mee van deze actieve positie binnen de maatschappij.

=> Voor de visietekst ‘Omgaan met onveiligheid en VBM‘ in Fioretti :

Visietekst – omgaan met onveiligheid en VBM.

=> Voor het laatste inspectierapport en de bijhorende verbeteracties in Fioretti :

Inspectieverslag Zorginspectie VBM (09.2017)

Verbeteracties na inspectie VBM

Fioretti doet echter geen wonderen. Fioretti wil zich bescheiden en loyaal inzetten voor de doelgroep die ze onthaalt. Daarmee willen de medewerkers van de afdeling bijdragen tot het zaaien en laten kiemen van de mogelijkheden van jonge mensen. Ondanks hun beperkt intelligentiequotiënt, willen deze jongens en meisjes met heel grote betrokkenheid en een hoog ‘hartquotiënt’ immers graag deel uitmaken van de complexe wereld waarin we leven. Een wereld die op haar beurt in zich veel zichtbare en onzichtbare beperkingen draagt.

Contact: P.C. Dr. Guislain – Fioretti
Campus De Deyne
Ebergiste De Deynestraat 2
9000 Gent

Secretariaat : pc.dr.guislain.fioretti.secretariaat@fracarita.org – T 09 385 77 62
Afdelingshoofd : frederique.lagage@fracarita.org – T 09 385 77 65

.

RADAR

RADAR = netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen

RADAR heeft de uitdrukkelijke wens om nauw samen te werken met alle mogelijke partners binnen en buiten de provincie Oost-Vlaanderen ter bevordering van de geestelijke gezondheid van alle kinderen en jongeren en hun contexten.

Binnen RADAR lopen 3 programma’s

  • Crisis (voor het globale programma) en Mobiel Crisis Team RADAR (voor het onderdeel) in het programma crisiszorg.
  • Care (voor het globale programma) en Mobiel Care Team RADAR (voor het onderdeel) in het programma assertieve/langdurige zorg.
  • Crosslink (voor het globale programma) en Crosslink Team RADAR (voor het onderdeel) in het programma intersectorale consult en liaison.

Alle informatie kan u terug vinden op de website van PopovGGZ .

.