ESF-PROJECT  : IN BALANS – VEERKRACHT IN LOOPBANEN

esfESF investeert in jouw toekomst !

                                                           

Beleid schokkende gebeurtenissen

Op basis van de werkbaarheidsbevraging in 2015 en de daaropvolgende terugkoppelingsrondes in de afdelingen is beslist om ons dit jaar te verdiepen in het omgaan met ‘schokkende gebeurtenissen’. Uit de rondes met diverse teams blijkt dat collega’s elkaar informeel goed opvangen na een schokkende gebeurtenis zoals (zware) agressie, zelfdoding, brand, … Maar dat we in ons centrum nog een samenhangend en gedragen beleid op lange termijn ontbreken.

Hoe onthalen we een collega op een goede manier wanneer die weer aan de slag gaat na een schokkende gebeurtenis? Hoe zorgen we dat er ook op langere termijn aandacht is voor het verwerkingsproces zonder het te problematiseren?
Hoe houden we rekening met ieders individuele noden en veerkracht om met een schokkende gebeurtenis om te gaan? Hoe zorgen we dat de ondersteuning niet van het toeval afhangt, dat dit ingebed is?

Een kader en antwoorden op deze vragen werd geboden in 7 sessies ‘schokkende gebeurtenissen’ waarin 170 medewerkers uit diverse werkcontexten rond dit thema hun ervaringen konden uitwisselen en het beleid samen konden vorm geven. Het proces is ondersteund door het expertisecentrum The Human Link .

De sessies geven concrete handvaten om de eerste opvang in de afdeling beter te ondersteunen.

De feedback uit de sessies is verder gebundeld en verwerkt om het toekomstig beleid inzake schokkende gebeurtenissen in P.C. Dr. Guislain in de praktijk uit te bouwen. In een eerste stap is de mogelijkheid gecreëerd om de mobiele equipe in te schakelen in het kader van een schokkende gebeurtenis. Dit om ruimte te creëren voor de direct betrokkenen bij de schokkende gebeurtenis.

Deze sessies kaderen binnen het ruimere ESF – project ‘In Balans’ waarin we fundamenten willen bouwen om veerkracht in onze teams te bevorderen. Uit de rondes in de diverse afdelingen blijkt dat een goed uitgebalanceerd loopbaanbeleid en een strategisch competentiebeleid met voldoende mogelijkheden tot vorming, ontwikkeling en groei belangrijke steunbronnen  zijn om met moeilijke(re) situaties in ons werkveld om te gaan. Deze samenhang werd verder uitgediept en concreet uitgewerkt met alle leidinggevenden van P.C. Dr. Guislain.

De “projectcel schokkende gebeurtenissen”
De ESF – stuurgroep ‘In Balans’

—————————————————————————————–

ESF-project ‘One Step Further’

Het ESF-project ‘one step further’ staat voor gezamenlijke, interdepartementale groei in verbindend leiderschap in functie van de kwaliteit van onze zorg – en dienstverlening voor onze patiënten.

De leidinggevenden van P.C. Dr. Guislain spelen een cruciale rol om samen met alle medewerkers verbindend leiderschap in de dagdagelijkse praktijk te realiseren. In de tweedaagse van Vlissingen (juni 2013) werden de gezamenlijke engagementen vastgelegd in het leiderschapscharter ‘verbinden tot verbondenheid’. Het charter biedt een kader van principes over hoe we met elkaar omgaan in P.C. Dr. Guislain.

De interdepartementaal samengestelde stuurgroep was de drijvende kracht om tal van initiatieven te ondersteunen die bijdragen tot de realisatie van het leiderschapscharter. Denk hierbij aan de vragenrondes (zomer 2013) en het traject teamdoelen en –charters (najaar 2013) van de ondersteunende diensten.
Recenter in het geheugen (najaar 2014), het project ‘vreemdgaan’, waarbij tal van medewerkers konden proeven van elkaars job en een ander perspectief van samenwerking. In verschillende afdelingen en diensten vonden trajecten met een externe coach plaats in functie van het bevorderen van zelfsturing en zelfzorg binnen het team. Door de grote waardering van de supervisiegroep ‘veerkracht bevorderen in teams’ wordt dit initiatief verdergezet en verbreed in 2015.

Om de waardevolle initiatieven en expertise met betrekking tot leiderschap en teamontwikkeling te bundelen en zichtbaar maken is in december 2014 een praktijkenmarkt georganiseerd met een bijhorende toolbox . Op basis van deze toolbox hoeven teams niet het warm water opnieuw uit te vinden. Het vormt een thematische wegwijzer om van elkaar te leren, onder meer op basis van concrete ondersteunende instrumenten.

Op basis van het vernieuwde competentieprofiel wordt het leiderschapscharter levendig gehouden en geborgen in het werving –, selectie en – onthaalbeleid van nieuwe leidinggevenden in ons centrum en in het VTO- en opvolgingsbeleid van alle leidinggevenden. Hierdoor ambiëren we de cultuur van verbindend leiderschap op een duurzame wijze in ons centrum te bestendigen.