Verblijfskosten
De verpleegdagprijs is een forfaitair bedrag dat een deel van de kosten dekt voor het verblijf en de verzorging in het ziekenhuis. Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van die verpleegdagprijs, maar het is bij wet voorzien dat een patiënt een eigen “persoonlijk aandeel” moet ten laste nemen. Dit persoonlijk aandeel varieert afhankelijk van de duur van uw verblijf en uw hoedanigheid als verzekerde (al dan niet rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming, werkloze, personen ten laste, enz.).

Een overzicht van de kosten ‘persoonlijk aandeel’ kan u in onderstaande bijlage nalezen.

Ziekenhuisrekening – overzicht persoonlijk aandeel en kosten

Hoedanigheid als verzekerde
Afhankelijk van een aantal factoren (o.a. inkomen en/of gezinssituatie) bent u bij het ziekenfonds al dan niet verzekerd als rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming, met inbegrip van het OMNIO-statuut (dit is een beschermingsmaatregel die het recht op het voorkeurtarief voor geneeskundige verzorging uitbreidt naar de verzekerden uit gezinnen met een laag inkomen). Rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming (met inbegrip van het OMNIO-statuut) genieten een voorkeurtarief bij ziekenhuisopname. Concreet betekent dit dat u voor bepaalde rubrieken uit de ziekenhuisfactuur een lager persoonlijk aandeel (= remgeld) zal betalen (zie ook punt 3.1 van de opnameverklaring). Wanneer u niet in regel bent met uw ziekenfonds, moet u alle kosten volledig zelf betalen (de verblijfskosten én de bijhorende prestaties). In dit geval bedraagt de verblijfskost vanaf 1 januari 2014 € 292,98 per dag opname in ons ziekenhuis. We raden u in dat geval aan om zo snel mogelijk het ziekenfonds te contacteren om u in regel te stellen. De maatschappelijk werker van de afdeling waar u verblijft, kan u hierin bijstaan.

Duur van de opname
De duur van de opname hangt af van het behandel- en herstelproces. De opname kan m.a.w. van korte of langere duur zijn. In functie van de verblijfsduur wijzigt het wettelijk persoonlijk aandeel per dag voor de verblijfskosten en voor de honoraria van de betrokken artsen.
Voor een aantal categorieën van patiënten stijgt het persoonlijk aandeel vanaf het 6de jaar van opname (zie ook punt 3.1 van de opnameverklaring).
Indien u slechts gedeeltelijk opgenomen wordt (hetzij nachthospitalisatie, hetzij daghospitalisatie), betaalt u geen wettelijk persoonlijk aandeel in de verblijfskost tenzij u een bezoldigde activiteit uitoefent.
Indien u overdag bezoldigd wordt voor een tewerkstelling in een beschutte werkplaats en ’s nachts in het ziekenhuis opgenomen bent, is er geen vermindering van het persoonlijk aandeel bij een opname die langer duurt dan 5 jaar.

Friends link: c2180-401 EX0-001 ICBB m70-301 070-466 070-487 icbb 1z0-497 C2090-303 ccd-410 070-177 og0-091 70-457 70-483 200-120 220-802 70-483 EX0-001 C_HANATEC131 070-466 vcp550 70-411 LX0-101 mb2-703 c4040-108 n10-005 ICBB 70-417 70-487 OG0-092 70-461 70-480 VCAD510 C4040-221 70-412 070-346 700-505 a00-212 mb2-703 c_tadm51_731 70-463 CCA-500 70-346 70-410